Barion Pixel
2024.06.22.

Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ WEBÁRUHÁZBÓL VALÓ VÁSÁRLÁSHOZ ÉS TAGDÍJ FIZETÉSHEZ

 1. Általános jogi közlemény

Mi, az F.C. Ajka Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a www.fcajka.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytatunk, azaz Webáruházat működtetünk (továbbiakban: Webáruház).

A Webáruházon keresztül Ön meg tudja vásárolni egyes termékeinket, illetve tagdíjbefizetést tud teljesíteni, azonban ehhez szükséges bizonyos személyes adatok megadása.

Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházban való vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, de Önnek lehetősége van regisztrálni. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót itt olvashatja el.

A jelen tájékoztatóban foglaljuk össze a Webáruházból való vásárlás, a megvásárolt termék leszállítása, valamint a tagdíjfizetés teljesítése miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. Tájékoztatjuk, hogy kizárólag 18. életévét betöltött személy vásárolhat a Webáruházban, illetve teljesíthet tagdíjbefizetést, így csak nagykorú személy adatait kezeljük.

 1. Adatkezelő megnevezése

Neve: F.C. Ajka Kft.

Székhely: 8400 Ajka, Sport utca 23. 

Adószám: 24264082-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-516114 

E- mail cím: fcajkakft@gmail.com 

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az egyes termékek Webáruházon keresztüli megrendelése és ezen megrendelések teljesítése, azaz a termékek leszállítása, továbbá a tagdíjfizetés online módon történő teljesítésének biztosítása.

 1. Adatkezelés jogalapja

Ön felkereste Weboldalunkat azzal a szándékkal, hogy a Webáruházból vásároljon, illetve ott tagdíjfizetést teljesítsen. Az Ön által leadott megrendeléssel szerződés jön létre Ön és mi, azaz a F.C. Ajka Kft. között, így az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor. A tagdíjfizetés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Ön által adott, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes és önkéntes hozzájárulás.

 1. Kezelt személyes adatok

A Webáruházból való vásárlás érdekében az alábbi adatok megadását kérjük Öntől:

 • email cím,
 • teljes név (vezetéknév és keresztnév),
 • számlázási cím,
 • szállítási cím, és
 • regisztrált felhasználó esetén: regisztrációkor megadott felhasználó név és jelszó.

A Webáruházban történő tagdíjbefizetés érdekében az alábbi adatok megadását kérjük Öntől:

 • email cím,
 • teljes név (vezetéknév és keresztnév),
 • számlázási cím,
 • szállítási cím, és
 • regisztrált felhasználó esetén: regisztrációkor megadott felhasználó név és jelszó.
 • a sportoló neve, születési dátuma, melyik szakosztály és vagy szakág versenyzője az esetleges névazonosságok elkerülése érdekében.

Kérjük, hogy minden esetben valós, pontos adatokat adjanak meg. Nem vállalunk felelősséget a hiányosan, pontatlanul vagy nem valós adatok megadásából eredő következményekért.

Tájékoztatjuk, hogy különleges adatot, illetve a fentiekben fel nem sorolt személyes adatokat nem kezelünk, így kérjük, hogy ilyen adatokat ne küldjenek, ne osszanak meg velünk.

A kezelt személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

 1. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megrendelt termék házhozszállítása érdekében az Ön nevét, telefonszámát, szállítási címét átadjuk a Magyr Posta ZRT-nek  (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44; adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato.)

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelt termékek vételárának bankkártyával való megfizetése Barion Payment Zrt. alkalmazáson keresztül történik, amelyről bővebb tájékoztatást itt talál:

Név: Barion Payment Zrt.

Hivatalos elérhetőségeink:

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Közösségi adószám: HU25353192

Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke

ügyfélszolgálat: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/

Általános szerződési feltételek: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Adatvédelmi tájékoztató:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy mi, az F.C. Ajka Kft. bankkártya adatokat nem kezelünk, azokhoz nem férünk hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a fentieken kívüli más személy, szervezet az adatait nem ismerheti meg, ahhoz nem férhet hozzá. Az Ön adataihoz mi, az adatkezelő és az adatkezelés folyamatában részt vevő szervezetek részéről is kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése.

Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

 1. Adatok kezelésének időtartama

Az adatokat az adatkezelés céljának elérésig, azaz a megrendelt termék leszállításáig, illetve a tagdíjbefizetés jóváírásáig kezeljük, ezt követően azokat – amennyiben jogszabály nem kötelez azok megőrzésére – töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat a termék leszállításától, illetve a tagdíjbefizetés jóváírásától számított 8 évig köteles vagyunk őrizni.

Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül a megrendelés leadása, a vásárlásról kiállított számla, valamint a megrendelt termék GLS futárszolgálatnak való átadásáról, és az általuk való teljesítésről szóló dokumentum, igazolás, továbbá a tagdíjbefizetésről kiállított számla (bizonylat).

 1. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a www.fcajka.hu cím alatt található szerveren tároljuk.

Minden elvárható módon védjük az Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

 1. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a)         személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b)         visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c)         tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d)         a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e)         személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Nem vagyunk kötelesek azonban teljesíteni az Ön kérelmét, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)         véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)         a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)         a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)         a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A fentiekben írtak figyelembevételével amennyiben élni kíván ezen jogával, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontjában meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a)         úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b)         a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c)         személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d)         Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése miatt panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz.

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti.

Dátum: Ajka, 2024.04.24.

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1081, Budapest, Légszesz u. 4,
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu  
A tárhely-szolgáltató weboldala: https://webhosticon.hu/